V našich vinohradoch môžete nájs? nieko?ko desiatok rastlín, motý?ov, dravé bzdochy, zlatoo?ky a ve?a ?alších druhov hmyzu, nezriedka zákonom chránených. V?aka minimálnemu hnojeniu sa tu nevyskytujú typické buriny ako je lebeda, láskavce a mrlíky, ale naopak tu rastú mnohé vzácne druhy.

Vinohrad zazelenaný druhove bohatou bylinnou vegetáciou, bez zá?aže toxických pesticídov, je domovom stoviek druhov rastlín a živo?íchov.

Nie je zriedkavos?ou nájs? na kríkoch vini?a hniezdo spevavcov s dorastajúcimi mlá?atami ?i stretnú? líšku loviacu hlodavce. Naše vinohrady dnes umož?ujú stovkám druhov ohrozených rastlín a živo?íchov návrat do po?nohospodárskej krajiny.