V ekologicky obhospodarovaných vinohradoch, v?aka výbornej fyziologickej kondícii vini?a, hrozna z týchto viníc ve?mi dobre vyvinuté a vyzreté. To sa prejavuje vyšším podielom vysokokvalitných kabinetných a prívlastkových vín s plnšou a korenistejšou chu?ou.

Taktiež pivni?ná technológia striktne vymedzuje postupy a materiály, ktoré môžu by? požité pri výrobe vín s ochrannou známkou IP. Nie je prípustné napríklad používa? potravinárske farbivá, nádoby z plastu a pod. Tým je opä? zaru?ená neprítomnos? hygienicky rizikových látok vo víne.

Celá technológia je vo vinohrade aj v pivnici systematicky kontrolovaná kontrolnou komisiou Zväzu IP. Pokia? producent splní všetky požiadavky kladené smernicami IP, je oprávnený na týchto vínach používa? ochrannú známku.