Jedným zo základných prvkov ochrany vini?a v systéme IP je posil?ovanie prírodnej rovnováhy medzi populáciami škodcov a užito?ných organizmov.

Dravé rozto?e, lumíky, lienky a sýkorky, to je len nieko?ko zástupcov zo stoviek užito?ných organizmov žijúcich v zložitom ekosystéme vinohradu. V?aka cie?avedomej ochrane a podpore týchto užito?ných organizmov už nepoužívame v našich viniciach chemické prípravky proti škodlivým rozto?om, rozto?com a hmyzu.

Ochrana vini?a proti hubovým chorobám je založená na posil?ovaní prirodzenej odolnosti vini?a a na dôslednom používaní moderných po?íta?ových systémov signalizácie a prognózy kalamitného výskytu hubových chorôb. Ve?mi obmedzene je povolené použitie prípravkov s nízkou toxicitou na užito?né organizmy a ?loveka.