Celosvetovo najvýznamnejší smer ekologického po?nohospodárstva.

- Moderný, prísne ekologicky orientovaný systém, zameraný na produkciu hrozna a vína špi?kovej kvality cestou priate?skou k životnému prostrediu.
- Všetky technologické postupy používané vo vinohradoch aj pri výrobe vína musia zodpoveda? presne stanoveným medzinárodným kritériám Zväzu IP.
- Základnou snahou je minimalizácia, resp. úplné vylú?enie použitia hnojív a chemických pesticídov.
- Integrovaná produkcia je syntézou tisícro?ných vinárskych tradícii a modernej technológie trvalo udržate?ného vývoja.

Zaujímavos?:
Viete, že hektár vinnej révy, tejto nesmierne bujne rastúcej lianovitej rastliny, produkuje ro?ne viac kyslíka a viaže viac oxidu uhli?itého ako hektár stredoeurópskeho lesa?

Máme online 7 hostĂ­